Show menu

Nagrajujemo

Ustanova patra Stanislava Škrabca vsako drugo leto podeljuje nagrado za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja. Nagrada vrednoti in podpira delo jezikoslovcev-slovenistov in pomembno izpostavlja dosežke na tem pomembnem strokovnem področju. 
Razpis za nagrado je objavljen bienalno v mesecu marcu, kandidirajo lahko posamezniki ali institucije, predlagajo jih  lahko bodisi fizične bodisi pravne osebe.
Med nagrajence Škrabčeve ustanove so se doslej vpisali akad. prof. dr. Jože Toporišič, Janko Moder, prof. dr. Martina Orožen, prof. dr. Majda Merše, prof. dr. Marko Snoj, prof. dr. Alenka Šivic Dular in prof. dr. Andreja Žele.
Razpis

Nagrajenci Škrabčeve ustanove:

Izr. prof. dr. Matej Šekli

Izr. prof. dr. Matej Šekli spada med najprodornejše in najproduktivnejše ter tako tudi najperspektivnejše in že sedaj dejansko tudi najpomembnejše sloveniste, ki so hkrati tudi slavisti.

Več

Andreja Žele

Andreja Žele se posveča problemom slovenske in slovanske leksike in skladnje. Njena bibliografija  poleg razprav, ki so v tesni zvezi s tematiko, obravnavano tudi monografsko, izkazuje tudi mnoge druge z (ne-)jezikoslovnih  področij.

Več

Alenka Šivic-Dular

Zaslužna profesorica dr. Alenka Šivic-Dular je zaslužna vsaj v dveh pomenih te besede - ta žlahtni prilastek ji je leta 2014 podelila Univerza v Ljubljani kot priznanje za njeno vrhunsko znanstveno in predano pedagoško delo. 
Več

Marko Snoj

Prof. dr. Marko Snoj je trenutno najbolj znani slovenski etimolog in slovaropisec. Brez njega Slovenci ne bi imeli temeljnih sodobnih del o izvoru in razvoju slovenskega besedja.
Več

Majda Merše

Znanstvena svetnica, izredna profesorica dr. Majda Merše in vodja Sekcije za zgodovino slovenskega jezika je dosegla več pomembnih uspehov. Eno izmed teh je izid njene znanstvena monografija Slovenski knjižni jezik 16. stoletja - razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu.
Več

Martina Orožen

Profesorica dr. Martina Orožen je ena izmed najboljših poznavalk razvoja slovenskega jezika. Dr. Martina Orožen predstavlja slovensko jezikoslovno misel kot dialektologinja in kot jezikoslovka, ki jo zanima razvoj slovenskega jezika - zgodovinska slovnica pa ji postavlja izzive na vseh ravninah jezikovne zgradbe.
Več

Janko Moder

Janko Moder je prevajalec, urednik in publicist. S svojim znanjem in bogatimi izkušnjami iz jezikoslovnega področja je obogatil Škrabčevo zapuščino. Od samega začetka sodeluje pri Škrabčevem projektu, ki se osredotoča na urejanje in proučevanje jezikoslovne zapuščine patra Stanislava Škrabca. 
Več

Jože Toporišič