NAGRAJENEC ŠKRABČEVE USTANOVE PODJETJE AMEBIS

Podjetje Amebis d. o. o. letos dopolnjuje že 32 let razvojnega delovanja na področju programske opreme in hkrati pionirsko delo na področju jezikovnih tehnologij. Amebis je s svojima ustanoviteljema Miroslavom Romihom, univ. dipl. inž. elektrotehnike, in dr. Petrom Holozanom, z znanstvenim magisterijem na področju računalništva in informatike ter doktoratom na področju jezikoslovja Računalniško postavljanje vejic v slovenščini, v Amebisovem razvojnem centru že v začetku devetdesetih prejšnjega stoletja in tisočletja postavilo visoke standarde pri vsestranski tehnološki podpori slovenskemu jeziku. Poleg tega sta ustanovitelja Amebisa vzorčni zgled zelo strokovnega in produktivno naravnanega združevanja več strok, tj. osnovne elektrotehnične in računalniško-informacijske z jezikoslovjem, zlasti z tehnološkim razvojem slovenščine.


V dobrih 30-ih letih delovanja podjetja Amebis sta Miroslav Romih in Peter Holozan skupaj s sodelavci in zunanjimi partnerji sodelovala pri razvoju številnih jezikovnih virov in tehnologij za slovenski jezik, ki jih uporablja na sto tisoče uporabnikov doma in v tujini. Poleg pionirskega dela je najpomembnejši in bistveni razvojni pomen naštetih dosežkov v tem, da sodelavci Amebisa tudi danes in naprej skrbijo za njihov kontinuirani razvoj. Torej je njihov raziskovalno-strokovni vložek stalno prisoten: od zasnove prek razvoja in nadgradnje do metodoloških izboljšav pri konkretni uporabi.

Podjetje Amebis je od vsega začetka temeljno gonilo digitalizacije slovarskih virov, s tem da je njihovo delo in prispevek ne samo tehnološki, ampak tudi metodološki in s tem tudi raziskovalno-razvojni. Podjetje Amebis je kot sotvorec že od samega začetka tehnološko sodelovalo pri zasnovi, postavljanju in ves čas kontinuirano sodeluje pri nadgrajevanju osrednjega slovenskega spletnega slovarskega portala Fran.

Podjetje Amebis je zlasti v izhodiščni sestavi svojih dveh ustanoviteljev opravilo neprecenljivo pionirsko delo na področjih razvoja tehnologij, specializiranih za slovenski jezik, in digitalizacije slovenskega jezika. In kar je še najbolj pomembno: vse svoje računalniško-programske raziskave so sodelavci Amebisa tudi uporabnostno zastavili in razvili do prijazne uporabnosti za slehernika, tako da jih danes in vnaprej lahko uporablja vsak izmed nas brez posebnih dodatnih znanj. In to je neprecenljiva pridobitev naprej za slovenistično jezikoslovje pa tudi za jezikoslovje nasploh.

Navedena širina povezovanja tehnoloških in jeziko(slo)vnih znanj, velika strokovna korektnost in pridružena človeška skromnost ter dostopnost zaslužijo posebno pozornost. Nagrada Ustanove patra Stanislava Škrabca je v prvi vrsti resda namenjena čistemu jezikoslovju, a letos bi kazalo narediti častno izjemo. Brez tehnološke podpore podjetja Amebis, ki ni samo to, temveč vključuje tudi inovativne dodane vrednosti, bi bil dobršen del najbolj žlahtnega slovenističnega jezikoslovja brez prave uporabnosti zlasti za širši krog uporabnikov. Ta vloga je tako pomembna, tako vidna in v zadnjih desetletjih tako nespregledljiva, da se zdi prav in pravično, da podjetje Amebis prejme letošnjo Škrabčevo nagrado za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja.

Ustanova patra Stanislava Škrabca z nagrado za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja podpira in vrednoti delo jezikoslovcev in slovenistov in pomembno izpostavlja dosežke na tem pomembnem strokovnem področju. Med nagrajence Škrabčeve ustanove so se doslej vpisali akad. prof. dr. Jože Toporišič, Janko Moder, prof. dr. Martina Orožen, prof. dr. Majda Merše, prof. dr. Marko Snoj, prof. dr. Alenka Šivic-Dular, prof. dr. Andreja Žele in izr. prof. dr. Matej Šekli.

Podpirajo nas