Show menu

Pogoji za pridobitev štipendije


Štipendije lahko pridobijo študenti višjih letnikov, vpisani na dodiplomski študiju(od vključno tretjega letnika dalje), imajo vsaj prav dobro (8) povprečno oceno opravljenih izpitov in redno opravljajo študijske obveznosti. Do štipendij so upravičeni tudi študenti, ki so vpisani na podiplomski študij.

Število štipendij in višina štipendije za študente določa Ustanova glede na pridobljena denarna sredstva in letni program dela.

Enkratne štipendije za določen čas na drugih visokošolskih, raziskovalnih in drugih institucijah lahko tuji študenti visokošolskih ustanov pridobijo pod enakimi pogoji kot študenti na slovenskih visokošolskih ustanovah.

Kandidati za štipendije naj prošnji predložijo:
  • vlogo za podelitev štipendije z življenjepisom,
  • potrdilo o opravljenih izpitih s priloženimi ocenami in potrdilo o vpisu,
  • mnenje o študentu vsaj enega pomembnega strokovnjaka s področja študija in raziskovanja,
  • bibliografijo objavljenih del ali potrdilo o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave,
  • podatke o premoženjskem stanju.

Kandidat pošlje fotokopije dokazil o izpolnjevanju pogojev. Štipendijska razmerja med ustanovo in štipendistom ureja pogodba.