Show menu

Razpis za štipendije

Ustanova patra Stanislava Škrabca v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca z dne 10. 03. 2004 objavlja javni razpis

za dodeljevanje štipendij v študijskem letu 2022─2023, in sicer:

  • enoletne štipendije za drugostopenjski magistrski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije, primerjalnega ali splošnega jezikoslovja;
  • enoletne štipendije za doktorski študij študentom za področje slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije, primerjalnega ali splošnega jezikoslovja;
  • enkratne štipendije za doktorski študij študentom članom Slovenske frančiškanske province sv. Križa;
  • enkratne postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

*
Za dodelitev štipendije za drugostopenjski magistrski študijmslovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije, primerjalnega ali splošnega jezikoslovja lahko kandidirajo kandidati, ki imajo v času razpisa status rednega študenta in so vpisani v 2. ali 3. letnik dodiplomskega študija ali v 1. ali 2. letnik drugostopenjskega magistrskega študija z vsaj prav dobro povprečno oceno (8) in že delujejo na področju študija in raziskovanja jezika, kar kandidati dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov s posameznih področij, morebitno bibliografijo do sedaj objavljenih del in/ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave.

Prav tako lahko kandidirajo študenti z rednim statusom, ki so vpisani v absolventski staž.

*

Za dodelitev štipendije za doktorski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije,  primerjalnega ali splošnega jezikoslovja lahko kandidirajo kandidati, ki so oziroma bodo v študijskem letu 2022─2023 vpisani na doktorskem študiju in delujejo na področju študija in raziskovanja jezika,kar kandidati dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov s posameznih področij,  z bibliografijo do sedaj objavljenih del in/ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave.

Študenti, ki se odlikujejo z nadpovprečnimi študijskimi in raziskovalnimi rezultati, za kar imajo potrebna dokazila, lahko večkrat zapored kandidirajo za štipendijo za doktorski študij.

(Razpis za študente slovenščine iz tujine bo objavljen v začetku leta 2023 za udeležbo na 59. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture.)

 *

Za dodelitev štipendije za doktorski študij ne glede na smer študija lahko kandidirajo študenti, ki so člani Slovenske frančiškanske province sv. Križa.

 *

Za dodelitev postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika lahko kandidirajo kandidati z opravljenim doktoratom, ki niso v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas in ki dokazujejo aktivno udeležbo pri raziskovalnih projektih. To dokazujejo z bibliografijo do sedaj objavljenih del, potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave in s pisnimi mnenji oz. priporočili pomembnejših strokovnjakov.

 *

 Prijava za štipendijo mora vsebovati:
  • vlogo za podelitev štipendije;
  • življenjepis;
  • motivacijski esej v dolžini do 3000 znakov s presledki, ki naj vsebuje povezavo med kandidatovim študijem oz. raziskovanjem in delom p. Stanislava Škrabca;  -        potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami in potrdilo o vpisu oziroma opravljenem doktoratu;-        mnenje vsaj enega pomembnega strokovnjaka s področja študija in raziskovanja;
  • bibliografijo objavljenih del in/ali potrdilo o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave (za postdoktorske kandidate obvezno). 

Prijave s celotno dokumentacijo kandidati pošljejo kot .pdf na elektronski naslov: polona.lovsin@riko.si, v zadevi naj piše: »Razpis za štipendije

     

Prenos vloge za podelitev štipendije

Rok za prijavo: do vključno 25. maja 2022.


Prijave, ki ne bodo vložene v skladu z zahtevanimi pogoji in navodili ali ne bodo vložene pravočasno, ne bodo upoštevane. Izbirni postopek bo izvršen skladno s Pravili ustanove ter načeli pravičnosti.

Dodatne informacije so možne na telefonski številki 01 / 58 16 308 vsak delovni dan od 9. do 11. ure ali po e-pošti info@skrabceva-ustanova.si 

Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 21. junija 2022.