Podelitev štipendij 18. generaciji štipendistov Škrabčeve ustanove

Ljubljana, 8. oktober 2021

Ljubljana, 8. oktober 2021 - Škrabčeva ustanova na »Škrabčevih dnevih«  v frančiškanskem samostanu nad Novo Gorico podelila štipendije 18. generaciji svojih štipendistov. Med letošnje prejemnike so se vpisali Anja Božič, Marko Drobnjak, Vesna Plesničar, Franziska Valerie Brunner, Blaž Šoba in Ema Štarkl.

Ustanova patra Stanislava Škrabca od leta 2003 podeljuje študijske štipendije odličnim magistrskim in doktorskim študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja ter nagrajuje jezikoslovce-sloveniste za njihove izjemne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja. Od ustanovitve do danes je ustanova podelila že 117 štipendij izbranim študentom ter za znanstvene presežke nagradila akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča, Janka Modra, prof. dr. Martino Orožen, izr. prof. dr. Majdo Merše,  prof. dr. Marka Snoja, prof. dr. Alenko Šivic-Dular, prof. dr. Andrejo Žele in izr. prof. dr. Mateja Šeklija. Obseg namena se širi tudi s podporami najrazličnejših pobud, ki vrednotijo in osmišljajo pomen jezikov nasploh.

Kot je na podelitvi poudaril predsednik uprave ustanove Matjaž Rakovec, se Škrabčeva ustanova veseli, da so se krogu dosedanjih perspektivnih študentov in raziskovalcev pridružili novi, ki jih je strokovna komisija v sestavi izr. prof. dr. Matej Šekli (nagrajenec Škrabčeve ustanove in predavatelj na Oddelku za slavistiko in Oddelku za slovenistiko FF UL ter sodelavec na ZRC SAZU), dr. (ZDA) Gašper Beguš (nekdanji štipendist Škrabčeve ustanove, docent na Oddelku za jezikoslovje Univerze v Kaliforniji, Berkeley)  in dr. Mija Michelizza (znanstvena sodelavka za ZRC SAZU) izbrala za razpisu.  Ti so Anja Božič, Marko Drobnjak,  Vesna Plesničar, Franziska Valerie Brunner, Blaž Šoba in Ema Štarkl.

***

PREDSTAVITEV ŠTIPENDISTOV

Anja Božič je doktorska študentka Oddelka za medievalistiko na Srednjeevropski univerzi na Dunaju, ki se v svoji doktorski nalogi osredotoča na humanistične govore v latinščini. Humanisti tudi sicer predstavljajo središče njene raziskovalne dejavnosti, saj se poleg strokovnih prispevkov in udeležb na konferencah posveča tudi prevajanju njihovih del v slovenščino. Prejela več priznanj, kot npr. Nahtigalovo nagrado Filozofske fakultete UL (2019) in CEU Outstanding Academic Achievement Award (2020). Marko Drobnjak je doktorski študent Kriminologije Pravne fakultete UL z doktorsko nalogo Vloga percepcije govora pri oceni verodostojnosti pričanja. V svojem raziskovalnem delu se osredotoča na uporabo sodobnih metodoloških pristopov, kar je pokazal že v svoji magistrski nalogi z naslovom Forenzično jezikoslovje: algoritmizirano jezikovnostilno ugotavljanje profila tvorcev spletnih komentarjev, za katero je prejel Miklošičevo priznanje na študijskem področju slovenistika. Svoje raziskovalno udejstvovanje je predstavil na številnih konferencah in dogodkih ter  na številnih domačih in mednarodnih nastopih. Trenutno se nahaja na raziskovalnem obisku na UC Berkeley s podporo Fulbrightove štipendije. Vesna Plesničar, doktorska študentka na podiplomskem študijskem programu Kognitivne znanosti jezika Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici, v svojem doktorskem delu z naslovom Kartografija v luči eksperimentalnega jezikoslovja in jezikovne rabe: primer kompleksne samostalniške zveze preučuje vidike razvrščanja različnih vrst pridevnikov v atributivnem nizu. Sodeluje pri raziskavah Centra za kognitivne znanosti jezika Univerze v Novi Gorici, aktivno se udeležuje strokovnih in znanstvenih srečanj ter redno objavlja strokovne in znanstvene prispevke. Franziska Valerie Brunner je magistrska študentka Oddelka za teoretično in uporabno prevodoslovje na smeri prevajanje in dialoško tolmačenje za nemški in slovenski jezik Filozofske fakultete Univerze Karla in Franca v Gradcu.  Blaž Šoba, magistrski študent na Oddelku za slovenistiko in Oddelku za slavistiko FF UL. Sodeluje že na strokovnih konferencah in objavlja strokovne članke. Ema Štarkl je magistrska študentka na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje FF UL. Objavlja že znanstvene in strokovne članke, bila je soorganizatorka Mednarodnega študentskega simpozija Slovan Slovanu Slovan, organiziranega v sodelovanju z Oddelki za slovenistiko, slavistiko in zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter tehnična urednica zbornika tega mednarodnega simpozija.

***

Štipendijski in podporni sklad sta kot spodbudo za študij, raziskovanje in promocijo slovenskega jezika ustanovila Janez Škrabec in Slovenska frančiškanska provinca Sv. Križa leta 2003, od tedaj naprej pa se sklad financira s pomočjo donacij slovenskih podjetij in posameznikov, ki se zavedajo vseobsegajočega pomena maternih jezikov in jezikoslovja nasploh.

Podpirajo nas