Show menu

Razpis za štipendije

Ustanova patra Stanislava Škrabca v skladu z Aktom o ustanovitvi z dne 12. 12. 2003 in Pravili Ustanove patra Stanislava Škrabca z dne 10. 03. 2004 objavlja javni razpis za dodeljevanje štipendij v študijskem letu 2023─2024, in sicer:

 • enoletne štipendije za magistrski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije, primerjalnega ali splošnega jezikoslovja;
 • enoletne štipendije za doktorski študij študentom za področje slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije, primerjalnega ali splošnega jezikoslovja;
 • enkratne štipendije za doktorski študij študentom članom Slovenske frančiškanske province sv. Križa;
 • enkratne postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

*

Za dodelitev štipendije za magistrski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije, primerjalnega ali splošnega jezikoslovja lahko kandidirajo kandidati, ki imajo v času razpisa status rednega študenta in so vpisani v zaključni letnik dodiplomskega študija ali v 1. ali 2. letnik magistrskega študija z vsaj prav dobro povprečno oceno (8) in že delujejo na področju študija in raziskovanja jezika, kar kandidati dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov s posameznih področij, morebitno bibliografijo do sedaj objavljenih del in/ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave.

Prav tako lahko kandidirajo študenti z rednim statusom, ki so vpisani v absolventski staž.

*

Za dodelitev štipendije za doktorski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije,  primerjalnega ali splošnega jezikoslovja lahko kandidirajo kandidati, ki so oziroma bodo v študijskem letu 2023─2024 vpisani na doktorskem študiju in delujejo na področju študija in raziskovanja jezika, kar kandidati dokazujejo s pisnimi mnenji pomembnejših strokovnjakov s posameznih področij,  z bibliografijo do sedaj objavljenih del in/ali potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave.

Študenti, ki se odlikujejo z nadpovprečnimi študijskimi in raziskovalnimi rezultati, za kar imajo potrebna dokazila, lahko večkrat zapored kandidirajo za štipendijo za doktorski študij.

Za dodelitev štipendije za doktorski študij ne glede na smer študija lahko kandidirajo študenti, ki so člani Slovenske frančiškanske province sv. Križa.

*

Za dodelitev postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika lahko kandidirajo kandidati z opravljenim doktoratom, ki niso v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas in ki dokazujejo aktivno udeležbo pri raziskovalnih projektih. To dokazujejo z bibliografijo do sedaj objavljenih del, potrdilom o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave in s pisnimi mnenji oz. priporočili pomembnejših strokovnjakov.

*

 Prijava za štipendijo mora vsebovati:
 • vlogo za podelitev štipendije;
 • življenjepis;
 • motivacijski esej v dolžini do 3000 znakov s presledki, ki naj vsebuje povezavo med kandidatovim študijem oz. raziskovanjem in delom p. Stanislava Škrabca;
 • potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami in potrdilo o vpisu oziroma opravljenem doktoratu;
 • mnenje vsaj enega pomembnega strokovnjaka s področja študija in raziskovanja;
 • bibliografijo objavljenih del in/ali potrdilo o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave (za postdoktorske kandidate obvezno).


  Prijave s celotno dokumentacijo kandidati pošljejo kot pdf na elektronski naslov: polona.lovsin@riko.si, v zadevi naj piše: »Razpis za štipendije«

Prenos vloge za podelitev štipendije

Rok za prijavo: do vključno 21. maja 2023.


Prijave, ki ne bodo vložene v skladu z zahtevanimi pogoji in navodili ali ne bodo vložene pravočasno, ne bodo upoštevane. Izbirni postopek bo izvršen skladno s Pravili ustanove ter načeli pravičnosti.
Dodatne informacije so možne na telefonski številki 01 / 58 16 308 vsak delovni  dan od 9. do 11. ure ali po e-pošti info@skrabceva-ustanova.si

Razpis je objavljen na spletnem mestu www.skrabceva-ustanova.si

Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 21. junija 2023.